Dom > Novosti > Sadržaj
Fizikalno-hemijske osobine kalijum-permanganata
Sep 19, 2018

Izgled i karakter: Ljubičasta kristalna čvrsta supstanca

Rastvorljivost: rastvorljiv u vodi, luga, malo rastvorljiv u metanolu, acetonu, sumpornoj kiselini

Gustina: 1,01 g / ml 25 ° c

Tačka topljenja: 240 ° C

Rastvorljivost vode: 6.4 g / 100 ML (20ºc) Stabilnost: stabilna, ali dodir sa zapaljivim materijalima može izazvati požar. Supstance koje treba izbegavati uključuju redukciona sredstva, jake kiseline, organske materije, zapaljive materijale, perokside, alkohole i hemijski aktivne metale.

Jaki oksidanti. Uslovi skladištenja: ventilacija odlagališta, lagano istovaraće svetlo, sa organskom materijom, redukcioni agent, sumporni fosfor zapaljivi odvojeno skladištenje