Dom > Znanje > Sadržaj
Fizičkohemijska svojstva tri hrom-hlorida
Sep 19, 2018

Hrom trihlorid je uglavnom ljubičasti monoklinični kristal, hromov jon je u oktaedralnom prostoru koji se formira hloridnim jonom na heksahedronu. Relativna gustina je 1,76 g / cm3, tačka topljenja je 83 stepeni, a gustina je 2,87.

Lako se dijeli, rastvorljiv u vodi, ljubičast u razblaženom rastvoru, zeleni u koncentrovanom rastvoru, a pH u 0,2 mol / L rastvoru je 2,4. Rastvorljiv u alkoholu, slabo rastvorljiv u acetonu, gotovo netopljiv u etru.

Stabilno na sobnoj temperaturi i atmosferskom pritisku da bi se izbeglo svetlo, otvorena vatra i visoka temperatura. Sublimirajte na 950 stepeni Celzijusa i raspadnite na 1300 stepeni Celzijusa.